Former Members

  • Home
  • Former Members

Former Members

Yukimi “Mon” Ohmori

2015 – 2020

Miki “Music” Kamitomai

2019 – 2020

Kohei “2AM” Kume

2011-2017

Chie “Beach” Ito

2015-2017

Yuji “CK19” Suzuki

2015 – 2016

Kei “Sugar” Sato

2012 – 2015

Kaoru “Bad Boy” Ishida

2012 – 2014

Hirotoshi “GREE” Nakajima

2013 – 2014

Fumitaka “FB” Endo

2011 – 2013

Hirokatsu “Dance” Katagiri

2011 – 2013

Palhat “Morioka” Islahat

2012 – 2013

Masahisa “hungry” Ishibashi

2010 – 2012

Yutaka “Shibuya” Sasaki

2011 – 2012

Keiko “Smile” Saotome

2009 – 2011

Megumi “vet” Kozai

2009 – 2010

Teppei “TP3” Matsuo

2009 – 2011

Hironobu “Piyohiko” Noda

2008 – 2010

Kazushige “Shigoki” Ishida

2008 – 2010